ترکیب شورای علمی

الف) اعضاء ثابت:
رئیس موسسه به عنوان رئیس شورا
معاون پژوهش و فناوری موسسه به  عنوان دبیر شورا
معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
معاون تحقیق و توسعه مپنا

ب) اعضاء متغیر:
دو نفر از اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی با معرفی رئیس پردیس
دو نفر از متخصصین مپنا با معرفی مدیر عامل مپنا
وظایف و اختیارات شورای علمی:
بررسی و تصویب طرح ها و پروژه های پژوهشی.
بررسی و پیشنهاد محورها و برنامه های پژوهشی و آموزشی
بررسی و تأیید همکاری های داخلی و بین المللی