وظایف و اختیارات رئیس موسسه

اجرای مصوبات هیأت امنای موسسه
اداره ی موسسه، تهیه و تنظیم سیاسیت ها، ساختار سازمانی، طرح ها و برنامه های مورد نیاز و رائه آن ها به هیأت امنا از طریق کمیسیون دائمی هیأت امنا.
پیشنهاد معاونین، مدیران واحدها و دیگر مسئولان اجرایی موسسه برای صدور احکام مربوطه طبق مقررات.
تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی هیأت امنا برای بررسیو تصویب هیأت امنا.
برقراری ارتباط با بخش های مختلف علمی و صنعتی برای ارائه و کسب خدمات و جذب طرح های پژوهشی.
برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات هیأت امنا و ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
عقد هر گونه قراردادبرای پیشبرد اهداف و موضوع فعالیت موسسه در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیأت امنا