شرح وظایف:
انجام امور پرسنلی و اداری
انجام امور حسابداری ومالی
تامین و خرید اقلام مورد نیاز
تنظیم و ارائه بودجه سالیانه موسسه به رئیس موسسه

انجام امور روابط عمومی و بین الملل موسسه جهت معرفی و جذب همکاری برای پیشبرد هداف

تدوین و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با همکاری بخش های زیربط.
برنامه ریزی و اجرای کلیه امور اداری و مالی موسسه
نظارت بر چگونگی گردش امور ادرای و مالی و بهبود روش های کار در واحدهای تابعه به منظور نیل به اهداف اجرایی موسسه.
ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای تابعه و اقدام در خصوص رفع مشکلات موجود.
نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به اموراستخدامی و مالی و معاملاتی
ارائه گزارش های لازم به رئیس موسسه در خصوص عملکرد واحدهای تحت نظر
اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسایل مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه
برنامه ریزی در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز و تدوین پیشنهاد بودجه عمرانی سالیانه موسسه
تدوین طرح جامع موسسه و امکانات یربط با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی

شرایط احراز معاونت اداری مالی:
عضو هیات علمی پردیس دانشکده های فنی
دارای حداقل 3 سال سابقه پژوهشی بنیادی و کاربردی
دارای تجربه لازم در امور مدیریتی و اداری
آشنائی با پروژه های صنعتی