طرح تشکیلاتی، نمودار سازمانی و شرح وظایف واحدهای موسسه